Ett beroende - flera utlopp

Är du läkare som misstänker beroende?

Vi vet att du i ditt arbete ibland kommer i kontakt med människor med alkohol-/drogproblem. Ibland kan det vara svårt att ställa rätt diagnos eftersom patienter med beroendeproblem sällan berättar hela sanningen om sina problem. Förnekelse och minimerande är ju en del av själva sjukdomsbilden. Ofta söker man hjälp för oro, sömnsvårigheter, nervösa besvär eller liknande, sällan för sitt beroende.

Du har värdefull information!

"Om du arbetar som företagsläkare har du tillgång till information som kan ge dig möjlighet att agera. Finns det en alkohol- och drogpolicy på företaget kan det även finnas möjlighet till tester av olika slag. Dessa bör, enligt vår uppfattning, även omfatta beroendeframkallande läkemedel och narkotika av olika slag då blandmissbruk är mycket vanligt".

Vi står till förfogande som en resurs beträffande den icke farmakologiska behandlingen.

VALET har funnits i Göteborg sedan 1988. Vi arbetar på uppdrag av bl.a. Göteborgs Stad och näringslivet.

Vår behandling sker i öppenvård.  Varje klient ges en individuell behandlingsplan som gäller under hela behandlinstiden. Två dagars anhörigprogram, där du som läkare är välkommen att delta, ingår också.


Är du psykolog?

Vi tror att du ibland kommer i kontakt med människor med olika beroenden i ditt arbete. Kanske behöver några av dem först arbeta med sina alkohol- eller andra beroendeproblem för att kunna komma vidare och utvecklas genom terapi, eller parallellt med terapi.

Gemensam insats!

"Vi tror på samarbete och att ta fasta på likheter i stället för skillnader i synsätt. Ett samarbete mellan alla resurser som står till buds".

Ibland händer det att personer som går eller har genomgått vår behandling upptäcker saker hos sig själva som man inte kan eller vill bearbeta i grupp. Det kan då behövas enskild terapi. Här har du som psykolog en mycket viktig roll.

Det är alltså inte så att vår behandling skall användas istället för något annat, den skall inkludera allt annat som är till nytta för vederbörande. Vårt mål är att ge alla med ett aktivt beroende möjlighet till ett värdigt liv.

Kontakta oss gärna för en dialog hur just vi kan samarbeta föra att nå gemensamma resultat för klienten.